, , ,

BK-Nitro Extra 500 ml Nitro razređivač za razređivanje nitro boja i lakova


BK-Nitro Extra 500 ml Nitro razređivač za razređivanje nitro boja i lakova

OPIS I PODRUČJE PRIMENE
Proizvod je namenjen za razređivanje nitro boja i lakova kao i za pranje alata/pribora kao i odmašćivanje površina.

Način nanošenja:

115 RSD

BK-Nitro Extra 500 ml Nitro razređivač za razređivanje nitro boja i lakova

BK-Nitro Extra 500 ml Nitro

Opis i područje primene

Proizvod je namenjen za razređivanje nitro boja i lakova kao i za pranje alata/pribora kao i odmašćivanje površina.

Pakovanje 500 ml, 900 ml

Hemijski sastav: Aromatični ugljovodonici, ketoni, alkoholi i eteri.
Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkоvаnju i оbеlеžаvаnju opasnih supstanci I smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponente sistema beli portland cement i kreč predstavljaju opasne sastojke te se proizvod razvrstava u opasne proizvode sa oznakom:
Opasnost.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Gustina g/cm3 (SRPS EN ISO 2811-1) 0,79-0,89

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti
alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom Kada se
proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.
Oblik Tečnost
Boja Transparentna
Miris Karakterističan